Sprawdź również

Regulamin

 1. Goście przebywający w domkach na terenie RzepiskaView, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z domków uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane.
 3. Rezerwacja jest potwierdzona wpłatą zadatku w wysokości 40% całej kwoty. Niewykorzystanie świadczeń przez Gości nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. Pozostała należność płatna jest w dniu przyjazdu.
 4. Zameldowania w domku rozpoczynają się od godz. 15:00 do 20.00 w dniu przyjazdu, wymeldowanie do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 5. Przedłużenie pobytu w domku o ponad godzinę po godz.11:00 – bez zgody Recepcji, spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 100 zł za każdą godzinę zwłoki przy opuszczaniu domku.
 6. Obowiązuje kaucja w wysokości 1000 zł/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu, w przypadku nie stwierdzenia uszkodzeń.
 7. Pracownik RzepiskaView ma prawo odmówić zakwaterowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub zachowującym się agresywnie.
 8. W przypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania w recepcji przed zakończeniem doby hotelowej. Gwarancją przedłużenia pobytu jest dostępność terminu.
  Cena jest zgodna z obowiązującym cennikiem.
 9. Domki są przekazywane dla Gości w użytkowanie w dniu przyjazdu, a odbierane przy wyjeździe przez pracownika obiektu RzepiskaView. W celu umożliwienia sprawnego odbioru domku, co najmniej 30 minut przed opuszczeniem domku należy poinformować o tym fakcie telefonicznie.
 10. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku. W przypadku stwierdzenia różnic, należy ten fakt zgłosić w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 11. Przy wymeldowaniu pracownik RzepiskaView dokonuje odbioru domku wraz ze sprawdzeniem stanu wyposażenia. Wszelkie wyrządzone szkody podlegają rozliczeniu przez najemcę wg stawki przywrócenia stanu nowego.
 12. Za rzeczy pozostawione w domkach, RzepiskaView nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. Podczas opuszczenia domku należy zamknąć drzwi i okna.
 14. Na terenie obiektu nie przyjmujemy Gości ze zwierzętami
 15. Mieszkańcy domków mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się na terenie RzepiskaView. Parking przy terenie RzepiskaView jest parkingiem niestrzeżonym, SMH Łukasz Ratyński sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 16. SMH Łukasz Ratyński sp.k nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię,
  kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym.
 17. Na terenie RzepiskaView obowiązuje cisza nocna:
  – od poniedziałku do piątku w godzinach 22:00-6:00,
  – w sobotę i niedzielę w godzinach 23:00- 7:00.
 18. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz organizacji imprez wszelkiego rodzaju (wieczór panieński, kawalerski, urodziny imieniny itp) w przypadku zakłócania ciszy bez względu na godzinę może wiązać się z natychmiastowym opuszczeniem domków bez zwrotu kosztów za niewykorzystane doby.
 19. Kierownictwo obiektu zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu RzepiskaView przez Gości, nieprzestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom
  Ośrodka bez możliwości zwrotu kosztów.
 20. Goście zobowiązani są do przestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych na terenie domku.
 21. Ze względu na użycie drewnianego wykończenie domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 22. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje.
 23. Dodatkowe opłaty pobierane przez RzepiskaView to:
  – kaucja zwrotna w wysokości 1000 zł płatna w dniu przyjazdu, zwrotna w przypadku nie wyrządzenia szkód
  – dodatkowa zmiana pościeli i ręczników – 100 zł
 24. Wszelkie usterki należy zgłaszać na bieżąco – zgłoszone po zakończeniu pobytu nie będą rozpatrywane.
 25. RzepiskaView nie odpowiada za niedogodności nie wynikającego z winy RzepiskaView, a związane są z brakiem prądu, przerwami w dostawie wody, sygnału telewizyjnego lub Internetu.
 26. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać pod nr tel. kom. 694 937 580.
 27. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi, prace polegające na odbudowie uszkodzonego wykończenia) użytkownicy domków będą obciążeni dodatkowymi kosztami.
 28. Wszelkie reklamację pobytu uznawane są tylko w trakcie pobytu (przed wyjazdem gości) – zgłoszone po zakończeniu pobytu nie będą rozpatrywane.
 29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
  Wejście na teren RzepiskaView jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2024r.
 30. Ręczniki służą wyłącznie do użytku wewnątrz domków, nie należy wynosić ich na zewnątrz.
 31. Opuszczenie domku następuje po zdaniu kluczy obsłudze i rozliczeniu się za pobyt.
 32. Właściciel zastrzega sobie prawo do wykonywania prac naprawczych, remontowych spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem domków przez gości.