Polityki prywatności i stosowania plików cookies
przez stronę internetową rzepiskaview.pl oraz rzepiskahills.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych przez Smart Modular Houses Łukasz Ratyński spółka komandytowa – za pośrednictwem serwisu internetowego od użytkowników tego serwisu internetowego w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez ten serwis (dalej zwany: Serwisem). Powyżsi użytkownicy dalej zwani są: Użytkownikami, a każdy z tych użytkowników z osobna dalej zwany jest: Użytkownikiem.
 2. Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu (dalej zwanych: Danymi Osobowymi) jestmart Modular Houses Łukasz Ratyński spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Żeleźniki 130, 07-106 Miedzna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym po numerem: KRS 0000961262   e-mail: rzepiskaview@gmail.com, rzepiskahills@gmail.com, nr tel.: +48 694 937 580, (dalej zwana: Administratorem). Użytkownicy mogą się również skontaktować z Administratorem korzystając z formularza kontaktowego pod adresem: https://rzepiskaview.pl/kontakt-rzepiska-view/; https://rzepiskaview.pl/kontakt-rzepiska-hills/.
 3. Administrator jest też właścicielem domeny internetowej: oraz Obiektów RzepiskaView oraz RzepiskaHills w Rzepiskach.
 4. Administrator działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej – RODO, a także zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) i innymi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Administrator, szanując prawo Użytkowników do prywatności oraz troszcząc się o zapewnienie bezpieczeństwa pozyskanych od nich Danych Osobowych, zapewnia, iż te dane są:
  – przetwarzane zgodnie z prawem;
  – zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  – adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  – przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 6. Dane Osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji pobytu RzepiskaView lub RzepiskaHills i następnie wykonania usług hotelarskich w tym obiekcie (art. 6 ust. 1 lit. a – b RODO), w celu odbioru zapytania skierowanego do Administratora przy użyciu formularza kontaktowego, opublikowanego na stronie Serwisu oraz w celu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. a – b RODO), oraz w innych celach, jeśli przepisy obowiązującego prawa uprawniają Administratora do przetwarzania Danych Osobowych, np.: w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a w wynikających z wynikających z przepisów o rachunkowości lub z prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak marketing, ocena i określenie cech osobowych lub indywidualnych potrzeb Użytkowników (personalizacja usług) oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. W celu rezerwacji za pośrednictwem Serwisu pobytu w RzepiskaHills lub RzepiskaView, Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkowników:
  – imię i nazwisko;
  – adres zamieszkania;
  – adres e-mail;
  – numer telefonu.
 8. W celu odbioru zapytania skierowanego do Administratora przy użyciu formularza kontaktowego, opublikowanego na stronie Serwisu oraz w celu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie, Administrator przetwarza następujące Dane Osobowe Użytkowników:
  – imię i nazwisko,
  – adres e-mail,
  – numer telefonu.
 9. Podanie przez Użytkownika jego Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże:
  – w przypadku rezerwacji pobytu w RzepiskaHills lub RzepiskaView podanie tych danych jest warunkiem niezbędnym do wykonania czynności związanych z zawarciem umowy o wykonanie usług hotelarskich ,
  – w przypadku zapytania przy użyciu formularza kontaktowego, opublikowanego na stronie Serwisu, podanie tych danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na to zapytanie
 10. Każdy Użytkownik, który przekazał Administratorowi swoje Dane Osobowe ma prawo do:
  – dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  – sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  – ograniczenia przetwarzania danych ,
  – usunięcia danych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
  – przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO),
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej w pkt 10 Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, korzystając z danych kontaktowych Administratora wskazanych powyżej w pkt 2 oraz na stronie Serwisu: lub z formularza kontaktowego zamieszczonego na tej stronie.
 12. Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  – poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzu przez Użytkowników,
  – poprzez gromadzenie plików “cookies” (plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych).
 13. Dane Osobowe Użytkowników – pozyskane przez Administratora w celu rezerwacji pobytu i zawarcia umowy o wykonanie usług hotelarskich – będą przez niego przetwarzane w czasie wykonywania tej umowy, a następnie przez czas niezbędny do:
  – dochodzenia ewentualnych roszczeń lub do obrony przed roszczeniami;
  – wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z przepisów dotyczących rachunkowości lub podatków.
 14. Przy pierwszej wizycie na stronie Serwisu: Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie Użytkownik akceptuje stosowanie zwykłych plików cookies na powyższej stronie. Brak zmiany po stronie Użytkowników ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 15. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Serwisu, a w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były albo akceptowane, albo odrzucane lub tak, aby Użytkownik był powiadamiany o nieumieszczaniu tych plików na swoim komputerze.
 16. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
  sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej, na której zostały zamieszczone,
  stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 17. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy. W związku z tym Administrator zaleca uważne zapoznanie się tamtymi politykami prywatności oraz regulaminami.
 18. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 19. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, w szczególności z powodu rozwoju technologii internetowej lub z powodu rozwoju Serwisu, albo z powodu zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich tych zmianach Administrator będzie informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały, zamieszczając na stronie Serwisu zaktualizowaną Politykę Prywatności.